{{author.name}}


{{ author.school + ', ' + author.faculty }}

{{ author.title + ', ' + author.company }}

"We shape our tools and thereafter our tools shape us." (Marshall McLuhan) Kinderen zijn een steeds groter deel van hun leven interactief bezig op het net. Hoe meer zij dat doen, hoe meer zij instemmen met de waarden van Facebook, Google of iTunes als bestaande voorwaarden van hun universum. Dat wil niemand. In plaats van het openen van kinderen hun geest, sluit internettechnologie en het daarbij behorende gebruik van computerachtige devices die geest op binnen de mogelijkheden van een hele rare, maar bijzonder aantrekkelijke digitale wereld.
Let op! Volgens mijn waarneming hebben leerlingen, c.q. mensen in het algemeen, alsmaar de behoefte te willen voldoen aan al die eisen en gebruiken die bestaande software-applicaties en devices als smartphones en tablets met zich meebrengen. Maar, ... dat zijn eisen en gebruiken die Facebook, Google of Apple samenstellen.

Kinderen met code in aanraking brengen, openbaart aan hen dat een computer, smartphone of tablet alleen maar machines zijn. Machines die vrijwel alles kunnen als je er maar code in stopt. Programmeren geeft leerlingen de mogelijkheid te lezen en te schrijven in de fundamentele talen van de digitale wereld. Dat verandert hun perspectief van alleen maar een gebruiker naar een maker. Een afhankelijke, slaafse consument wordt een kritisch, bewuste consument van alle mogelijkheden die een virtuele, digitale wereld hen biedt. De basis leerdoelen die ik hieronder formuleer helpen die kritisch, bewuste consument de eerste stappen te zetten met die digitale wereld om te gaan.

Leerdoelen

  • Begrijpen van algoritmes en de manier waarop computers code uitvoeren.
  • Het ontwerpen, maken en testen van eigen websites of programma's.
  • Het begrijpen van Booleaanse logica en het gebruik hiervan.
  • Het leren van de syntax van programmeertalen als Javascript, PHP, Java, SQL, C++, e.d.
  • Vertrouwd raken met o.a. variabelen, selectie (if-statements), herhaling (loops) en arrays.
  • Het vergroten van vaardigheden voor projectmanagement en ontwerpen.

Model digitale didactiek

Digitale didactiek gaat er vanuit dat doceren en leren positief worden beïnvloed als je bepaalde technologieën op een specifieke manier gebruikt. Bovendien geeft digitale didactiek mogelijkheden schooloverstijgend, zelforganiserend leren te stimuleren en te faciliteren.

Een essentieel aspect in deze, is de vraag wie nu eigenlijk eigenaar (c.q beheerder) is van de technologieën die we gebruiken in de les. In veel lessituaties is dat, in het geval van de televisie, de beamer of de computer, nog steeds de docent.
Maar er is sprake van een trendbreuk. Lerenden beslissen in bepaalde gevallen zelf met welk middel, medium of device zij de stof of de vaardigheden tot zich nemen. Ik denk dat dat in de nabije toekomst steeds meer het geval zal zijn. Denk hierbij ook aan laptops, tablets en dergelijke. Finse kinderen leren schrijven met het toetsenbord. Schrijven met de pen, valt onder tekenen. Of dat nu goed is of niet, schrijven met de pen gaat het verliezen van het typen met een toetsenbord of het spreken tegen een telefoon die het gesprokene automatisch omzet in in drukletters.

Een belangrijke overweging daarbij, is dat bepaalde technologieën eigenschappen en 'affordances' (eigenschappen gebruiker en eigenschappen programma hebben een positieve invloed op elkaar en versterken bepaald gedrag van de gebruiker) met zich meedragen die het gebruik van die technologieën sterk bevorderen en zelfs het leren in grote mate kunnen beïnvloeden. Het is nu al zo dat onderzoeken aantonen dat het leren met behulp van Youtube filmpjes tot goede resultaten lijdt. Leerlingen nemen daarin zelf het initatief.

In de praktijk blijkt hoe intuïtiever de technologie, hoe groter de impact. Hoe duurder een technologie, hoe kleiner de impact. Als een programma of technologie ingewikkeld te bedienen is, zal het programma uiteindelijk verdwijnen. (Sommige apps zijn dan ook een kort leven beschoren.)

De affordances van Whatsapp versterken bijvoorbeeld de mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Bovendien is het makkelijk in gebruik en goedkoop. Het gratis 'telefoneren' zorgt ervoor dat mensen continu met elkaar in verbinding staan. Mijn dochter doet samen met haar vriendin via de telefoon gymnastiek oefeningen rond de klok van 22.00 uur. Ieder in hun eigen slaapkamer, thuis! ;-)) Ikzelf stippel nooit meer een wandelroute van te voren uit. Mijn Googlemaps doet dat voor mij. Ik heb zodoende tijd om van de omgeving te genieten en ik weet altijd waar ik ben. Twitter gebruik ik om onderzoek te doen... enzovoort. In mijn Informatica programma is het de bedoeling de hierbovengenoemde leerdoelen te halen en daarnaast de intrinsieke motivatie bij leerlingen te bevorderen ict in te zetten om te leren met behulp van digitale technieken.

Het TPACK model

Ik gebruik zelf het TPACK model om leren met behulp van ICT positief te beïnvloeden. TPACK is een model dat helpt ICT in leersituaties te integreren. TPACK staat voor Technological Pedagogical And Content Knowledge.

De bedoeling van dit model is ICT te integreren in het onderwijs. Het is hierbij niet de bedoeling je als docent te richten op de speciefieke ICT tools zelf. Je geeft geen les over het krijtje waarmee je op het bord schrijft. Dat doe je hoogstens bij een les Natuurkunde. Daar kan je het hebben over de eigenschappen van gips...

Je kan ICT op verschillende manieren inzetten. Gebruikers van email sturen zichzelf bijvoorbeeld een email om zich iets te herinneren. Daarvoor is email niet bedoeld. Hiermee zie je wel de 'zone of possibility' van het begrip mail opdoemen. Die zone van mogelijkheden kan je inzetten om ICT te integreren. Ik gebruik mijn Googleaccount, mijn LinkedInaccount en mijn website om mijn cv, portfolio en lesmateriaal device- en platform-onafhankelijk 24/7 beschikbaar te hebben. Communiceren doe ik met WhatsApp en Facebook. Leerlingen doen dat ook. Goed voorbeeld, doet goed volgen... Met andere woorden, ik probeer mijn spelling en grammatica in orde te hebben en te houden. ;-))

Drie kennisdomeinenn van TPACK interacteren met elkaar. Lees verder: Ict integreren in het onderwijs

Blended learning 2.0

Blended learning levert een mix aan leerinterventies. We moeten daarbij denken aan online leren en traditioneel klassikaal leren.

Ik hanteer daarom in dit geval een eenvoudig principe. In de klas probeer ik een optimale combinatie te realiseren van online leren en contactonderwijs. Dat wil zeggen: ik faciliteer leerlingen met webbased applicaties en een methode uit een boek om te leren programmeren en ondersteun diezelfde leerlingen in groepen of per persoon met uitleg over bepaalde onderwerpen en/of naar aanleiding van vragen.

Voor die leerlingen die het aankunnen en vanuit zichzelf initiatief tonen, geef ik de mogelijkheid te excelleren. Zij krijgen per persoon de mogelijkheid om, nadat zij aan bepaalde eisen hebben voldaan, te excelleren en voor zichzelf te kiezen voor een leerlijn die verder gaat dan de aangeboden stof.

Toetsen

Leerlingen kunnen het best beloond worden op inzet en groei. Op die manier leren zij dat intelligentie en vaardigheden dingen zijn die je kan ontwikkelen. Ze zijn gemotiveerd om moeilijkere taken aan te gaan en leren dat je met inzet en oefenen beter wordt. Het is bovendien belangrijk dat verbale beloningen oprecht en persoonlijk zijn. Kinderen kunnen al op zevenjarige leeftijd onderscheiden of lof oprecht is of niet. Het is daarbij ook belangrijk dat niet expliciet vergeleken wordt met andere leerlingen. Dat werkt competitie in de hand en dat is demotiverend voor diegene die laag scoort.

NB! Wanneer je leerlingen beloont op hun prestaties of intelligentie kunnen zij steeds slechter omgaan met fouten, genieten zij minder van werken en zijn zij sneller overtuigd dat intelligentie een kwestie is van 'je hebt het of je hebt het niet'.